Prawo weterynaryjne
www.prawoweterynaryjne.pl
Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. + 48 506 066 723
O nas

Strona jest miejscem gdzie publikowane są opinie i artykuły dotyczące prawa weterynaryjnego, prawa żywnościowego oraz z zakresu ochrony zwierząt.

Strona jest jednocześnie Biuletynem Informacyjnym Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Ochrona zwierząt bezdomnych a wydatkowanie środków publicznych gminy

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (1) zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. Zadanie takie ma charakter zadania własnego samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż służy ono realizacji potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Jednocześnie, mając na względzie treść ww. normy, jak również brzmienie pozostałych norm ustawy o ochronie zwierząt oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (2), przedmiotowe zadanie należy do zadań obowiązkowych gminy (3).

Podstawową prawną formą działania, za pomocą której gmina powinna przyczynić się do realizacji zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, są programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jednocześnie stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje, między innymi:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypianie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Przyjmując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt gmina powinna jednocześnie określić na jakich zasadach i w jakiej wysokości wydatkowane będzie środki finansowe związane z realizacją programu, a w tym zakresie także, w jaki sposób wyłoniony zostanie podmiot odpowiedzialny za zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz kotom wolno żyjącym na terenie gminy, w tym w dziedzinie usług lekarsko-weterynaryjnych.

Gmina ma przy tym pewną swobodę wyboru czy zadania te będą realizowane przez samą jednostkę samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek, samorządową jednostkę budżetową, czy też samorządowy zakład budżetowy, które to jednostki finansowane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (4), czy też zostaną one przekazane na zewnątrz jednostki samorządowej bądź to na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (5), bądź zwykłego zobowiązania cywilnoprawnego (umowy zawartej przez gminę z podmiotem), w tym udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (6).

Mając na względzie, iż w zakres działalności polegającej na zapewnieniu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wchodzi działalność podlegająca w dość szerokim stopniu reglamentacji administracyjnej gmina, niezależnie od wybranej formy realizacji zadania własnego, powinna weryfikować podmioty, które chcą brać udział w realizacji tego zadania, w tym w szczególności pod kątem posiadania odpowiednich uprawnień w tym zakresie. I tak w szczególności:

–        w przypadku wyłapywania zwierząt bezdomnych powinno to być zezwolenie przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawyz dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (7), udzielone w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

–        w przypadku transportu zwierząt bezdomnych mogą to być zezwolenia lub licencje określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (8);

–        w przypadku prowadzenia schroniska będzie to zezwolenie przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również decyzja o rejestracji schroniska, jak również decyzja administracyjna o rejestracji oraz nadaniu mu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (9);

–        w przypadku usług lekarsko-weterynaryjnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (10), powinna to być uchwała w sprawie wpisu zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt lub „odpis” z tej ewidencji.

Powyższe „obowiązki weryfikacyjne” gminy są szczególnie „podkreślone” w przypadku regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej art. 22 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zgodnie z przedmiotową normę na gminie, jako zamawiającym ciąży obowiązek weryfikacji, czy podmioty, które wystąpił w przetargu dotyczącym wyłapywania i utrzymywania zwierząt bezdomnych posiadają stosowne uprawnienia.

Przy czym stosownie do art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zawsze żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w tym i posiadania stosownych uprawnień, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wskazano moment, w którym wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, w tym i warunku posiadania stosownych uprawnień. Powinno to nastąpić nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert. Od powyższej zasady przewidziany jest wyjątek wskazany w  ust. 3 ww. artykułu, zgodnie z którym zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy lub usługi  wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Powyższe uregulowanie ma na celu odformalizowania postępowania o zamówienie publiczne i nie dopuszczenie do sytuacji, w której wykonawców, którzy złożyli korzystne oferty, ale w wyniku niedopatrzenia, przeoczenia czy zwykłej omyłki, nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, ale faktycznie warunki te spełniają, pozbawi się możliwości uzyskania zamówienia publicznego Data wystawienia wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest wtórna wobec wymagań stawianych treści dokumentu. Ustawodawca wymaga potwierdzenia stanu faktycznego istniejącego w dacie nie późniejszej niż dzień upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert. Fakt wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest bez znaczenia, jeśli z treści dokumentu wynika, że wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu nie później, niż w tym dniu.

Mając na względzie powyższą regulację, a także biorąc pod uwagę to, że uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie realizacji programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi wydawane są w formie decyzji administracyjnej (w tym decyzji uchwale), to skorzystanie z wyjątku przewidzianego przez art. 26 ust. 3 będzie dotyczyło tylko tych podmiotów, dla których stosowne decyzje stały się ostateczne najpóźniej w dzień upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert.

Na koniec należy jeszcze zauważyć, że ustawę Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Regulacja ta, w przypadku, gdy zamówienie związane z realizacją programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi nie przekracza tej kwoty, nie zwalnia jednak gmin z obowiązku weryfikacji czy podmiot, któremu powierzono wykonywanie zadań polegających na wyłapywaniu zwierząt bezdomnych, czy też na przetrzymywaniu w schronisku wyłapanych z terenu gminy zwierząt posiada wymagane zezwolenia. Pieniądze wydawane przez gminę na program zwalczania bezdomności, w tym i pieniądze płacone podmiotowi, który odławia zwierzęta bezdomne lub który utrzymuje je w schronisku to pieniądze publiczne, których nie powinno się wydatkować na rzecz podmiotów, nie spełniających wymagań przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym i wymagań uzyskania stosownych zezwoleń, czyli podmiotów prowadzących nielegalnie ww. działalność.

 

Akty prawne i inne dokumenty:

 1. Dz. U. z 2013 r., poz. 856.
 2. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.
 3. Zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 635/2012.
 4. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 5. Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.
 6. Dz. U. 2013 r. poz. 907.
 7. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399.
 8. Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005, str. 1 z późn. zm.
 9. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539.
 10. Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.

Opracowali:

1. r. pr. dr Michał Rudy, Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa.

m.rudy@kancelaria-result.pl

2. r. pr. Michał Walczak

 

 

2013 Prawo Weterynaryjne - www.prawoweterynaryjne.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.