Prawo weterynaryjne
www.prawoweterynaryjne.pl
Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. + 48 506 066 723
O nas

Strona jest miejscem gdzie publikowane są opinie i artykuły dotyczące prawa weterynaryjnego, prawa żywnościowego oraz z zakresu ochrony zwierząt.

Strona jest jednocześnie Biuletynem Informacyjnym Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa

W sprawie tak zwanych „przytulisk” dla zwierząt bezdomnych

Na terytorium Polski w dalszym ciągu działają podmioty określające się „przytuliskami dla zwierząt bezdomnych” lub niekiedy „hotelami dla zwierząt”. Chodzi tu o podmioty, które nie zarejestrowały się jako schroniska oraz nie posiadają odpowiednich decyzji administracyjnych w tym zakresie, a przyjmują zwierzęta bezdomne, a nawet podpisują z gminami umowy na zapewnienie opieki tym zwierzętom.

Podmioty takie możemy określić, jako „para” schroniska dla zwierząt bezdomnych. Próbując naświetlić przedmiotowy problem z punktu widzenia prawa administracyjnego, wskazać należy, iż działanie takie narusza wiele norm prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 4 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywana bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r, Nr 116, poz. 753), każde wyłapane zwierzę bezdomne musi zostać niezwłocznie lub ostatecznie przewiezione do schroniska dla zwierząt.

Przebywanie odłowionego zwierzęcia bezdomnego w innym miejscu służącym do „przetrzymywania wyłapanych zwierząt” powinno być ograniczone w czasie. W tym zakresie należy mieć na uwadze fakt, że działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, zgodnie z § 4 wskazanego rozporządzenia w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, obejmują jedynie wyłapanie zwierząt przez podmiot, z którym gmina zawarła umowę o wyłapanie zwierząt bezdomnych oraz przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku.

Ponadto stosownie do w § 3 rozporządzenie w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt stanowi, że gmina podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania zwierząt bezdomnych między innymi adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt po wyłapaniu. Stosownie do przepisów ww. rozporządzenia jedynym podmiotem, który może zapewnić „długoterminową” opiekę zwierzętom bezdomnym wyłapanym na terenie gminy jest zatem schronisko dla zwierząt.

Podmiot taki musi zostać zarejestrowany przez powiatowego lekarza weterynarii w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r., Nr 213, poz. 1342 z późn zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).

Wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu schroniska wymaga, także zezwolenia wydanego przez organ samorządu terytorialnego (gminę). Zezwolenie takie zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta – właściwego ze względu na miejsce świadczenia „usług”. Działanie polegające na długotrwałym przetrzymywaniu lub przekazywaniu przez gminę zwierząt bezdomnych podmiotowi, który nie prowadzi zarejestrowanego schroniska dla zwierząt narusza także normę art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), która zabrania odławiania zwierząt bezdomnych, bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt.

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. Zadanie takie ma charakter zadania własnego samorządu terytorialnego. Oznacza to, iż służy ono realizacji potrzeb danej wspólnoty samorządowej.         Jedną z prawnych form działania, za pomocą której gmina, powinna przyczynić się do realizacji zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi są programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, które to programy zastąpiły dotychczas przyjmowane uchwały o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych oraz o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt obejmuje przede wszystkim zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.Ustawa nie wskazuje co prawda, w jaki sposób gmina ma „zapewnić” bezdomnym zwierzętom miejsce w schronisku dla zwierząt. Pojęcie „zapewnienia” w języku polskim ma charakter zobowiązujący. Oznacza ono, że „coś jest albo będzie na pewno” (Słownik języka polskiegowww.sjp.pwn.pl.). Zgodnie z tak rozumianym pojęciem „zapewnienia”, postanowienia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt powinny zawierać swoistą promesę, w zakresie znalezienia przez gminę miejsca w schronisku dla każdego odłowionego zwierzęcia bezdomnego.

W sprawie można więc wskazać, iż obowiązek „zapewnienia” miejsca w schronisku wskazuje na konieczność prowadzenia aktywnych działań gminy w tym zakresie.Całokształt powyższych regulacji wskazuje zatem jednoznacznie, że gmina wykonuje swoje obowiązki w zakresie zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym przez współdziałanie z zarejestrowanymi schroniskami dla zwierząt. Odstępstwa od tej zasady można uznać za niezgodną z prawem realizację zadań własnych gminy, co może być przedmiotem kontroli, bądź to ze strony organów Inspekcji Weterynaryjne, które zgodnie z art. 34a ustawy o ochronie zwierząt, są właściwe w sprawie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o humanitarnej ochronie zwierząt, bądź ze strony wojewody, jako organu administracji rządowej, właściwego do sprawowania nadzoru nad realizacją zadań własnych gminy, w tym w zakresie ustawy o ochronie zwierząt.

Autor:

dr n. praw. Michał Rudy

Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa

ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa

m.rudy@kancelaria-result.pl

2013 Prawo Weterynaryjne - www.prawoweterynaryjne.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.