Prawo weterynaryjne
www.prawoweterynaryjne.pl
Masz pytanie? Zadzwoń!
tel. + 48 506 066 723
O nas

Strona jest miejscem gdzie publikowane są opinie i artykuły dotyczące prawa weterynaryjnego, prawa żywnościowego oraz z zakresu ochrony zwierząt.

Strona jest jednocześnie Biuletynem Informacyjnym Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Oferta pomocy prawnej

Nasze doświadczenie obejmuje świadczenie obsługi prawnej zarówno dla organów administracji publicznej, jak i podmiotów gospodarczych, w tym dla spółek, w których wspólnikami/akcjonariuszami są inwestorzy zagraniczni.

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw związanych z bieżącą obsługą prawną organów administracji publicznej i podmiotów prywatnych. Ponadto reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych.

Świadczone przez nas usługi dla obejmują doradztwo prawne w następujących dziedzinach:

1. unijnego i krajowego prawa żywnościowego,

2. unijnego prawa regulującego sprawy postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego,

3. krajowego prawa sanitarnego,

4. krajowego prawa weterynaryjnego.

Świadczone przez nas usługi dla organów administracji weterynaryjnej obejmują pomoc prawną między innymi w zakresie:

– wspierania bieżącej działalności urzędów administracji weterynaryjnej przez przygotowywanie opinii prawnych dotyczących przedstawianych przez Klienta problemów prawnych związanych z administracyjnym prawem weterynaryjnym i sanitarnym,

– opiniowania projektów decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych organu administracji weterynaryjnej oraz przygotowywania odpowiedzi na odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień administracyjnych wydanych przez organ administracji weterynaryjnej,

– pomocy prawnej w sprawach prowadzenia zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,

– doradztwa w zakresie prawa pracy dotyczącego indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, a w szczególności:

 • przygotowywanie opinii w kwestiach związanych z prawem pracy;
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów o odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie;
 • przygotowywanie dodatkowej dokumentacji z zakresu prawa pracy (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

– wspierania bieżącej działalności urzędu administracji weterynaryjnej oraz urzędów podległych przez:

 • przygotowywanie wzorów pism, decyzji, protokołów i innych dokumentów wykorzystywanych w pracy terenowej przez urzędowych lekarzy weterynarii i innych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa administracyjnego i postępowania przed organami administracji weterynaryjnej;
 • informowanie Klientów w formie bezpłatnych alertów o najistotniejszych zmianach w przepisach prawa sanitarnego
  i weterynaryjnego.

Świadczone przez nas usługi dla przedsiębiorstw sektora spożywczego obejmują pomoc prawną między innymi w zakresie:

 • wspierania bieżącej działalności gospodarczej przez przygotowywanie opinii prawnych dotyczących przedstawianych przez Klienta problemów prawnych związanych z prawem żywnościowym, sanitarnym i weterynaryjnym,
 • wspierania bieżącej działalności gospodarczej przez przygotowywanie opinii prawnych dotyczących przedstawianych przez Klienta problemów prawnych związanych z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego),
 • pomoc prawna i występowanie w charakterze pełnomocnika w sprawach: nabywania uprawnień administracyjnych do prowadzenia  produkcji towarów na rynek Unii Europejskiej oraz administracyjnych uprawnień eksportowych do krajów trzecich (nienależących do Unii), związanych z przeprowadzeniem sanitarnej, fitosanitarnej i weterynaryjnej kontroli granicznej towarów sprowadzanych z krajów nienależących do Unii Europejskiej, opłat administracyjnych pobieranych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jak również pozyskiwania funduszy unijnych na realizację inwestycji,
 • pomoc prawna przy zawieraniu umów ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak również prowadzeniem spraw związanych z wypłatą odszkodowania,
 • przygotowywanie dokumentów we wszystkich wyżej wskazanych obszarach doradztwa prawnego.
2013 Prawo Weterynaryjne - www.prawoweterynaryjne.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.